Emise cenných papírů s auditorem Deloitte

Jak může audit pomoci s ověřením důvěryhodnosti emise cenných papírů

Naši auditní klienti nás stále častěji oslovují s prosbou o pomoc v oblasti financování. Pokud se klienti rozhodnou vyřešit financování své společnosti prostřednictvím emise cenných papírů, pak my jako auditoři můžeme nabídnout řešení v podobě ověření informací v jejich prospektu. Prospekt je právní dokument, kterým emitenti cenných papírů informují své potenciální investory o sobě, svém podnikání, oboru podnikání i o cenných papírech, které plánují emitovat. Abychom toto řešení co nejvíce zjednodušili, vznikl nový specializovaný tým zaměřující se na transakce na kapitálových trzích. 

Naše výzva

S rychlým rozvojem velkých společností a skupin v České republice a na Slovensku oslovují klienti naše oddělení Audit & Assurance stále častěji s prosbou o pomoc při získávání financování, a to jak z lokální Pražské burzy, tak ze zahraničních burz, například v Londýně, Lucemburku nebo Dublinu. 

Obvyklým výstupem je v tomto případě dopis, který se vyjadřuje k finančním informacím v prospektu cenných papírů a se kterým dále pracují manažeři emise cenných papírů. I když se finální výstup může zdát relativně krátký, stojí za ním spousty hodin intenzivní práce, často pod časovým tlakem. K tomu je navíc třeba koordinovat velké množství lidí z Deloitte – auditní tým, kolegy specializující se na IFRS, experty na rizika týkající se emitenta, právníky, daňaře nebo zahraniční týmy specializující se na financování. 

Author Image
Našimi klienty jsou obvykle lidé, kteří mají inovativní nápady, mezinárodní přesah nebo jejichž byznys přesahuje velikost středních až větších firem. Aby se chod jejich firmy nezastavil, potřebují další finance od možných investorů. A získání financí z burzy vyžaduje rychlý a důkladný audit.Barbora ChochláčováProject Manager, Audit & Assurance

Naše reakce

Vznikl zcela nový expertní tým, díky kterému jsme nyní schopni celý proces zefektivnit a urychlit. 

Práce celého týmu Deloitte na požadovaném výstupu (výše zmíněném dopisu) musí být v souladu s časovými i kvalitativními očekáváními všech zúčastněných stran emise cenných papírů. Vytvořili jsme proto specializovanou skupinu s kapacitou vyčleněnou přímo na pomoc auditním týmům při ověřování prospektů.  

Jádro týmu tvoří zejména auditoři, které doplňují experti na dané oblasti. Aby byl náš výstup v patřičné kvalitě, zapojujeme experty z celé sítě Deloitte. Máme možnost konzultovat obtížné a nepříliš časté případy nejen s kolegy z regionu centrální Evropy, ale například i s kolegy z Londýna, Lucemburku anebo Amsterdamu, kteří mají zkušenosti s lokálními zvyklostmi a disponují cennými znalostmi místního trhu, jež by bylo jinak obtížné získat.  

Náš přínos

Díky naší dobře odvedené auditorské práci mohou firmy získat financování a dále se rozvíjet směrem k perspektivní budoucnosti. 

Vydání cenných papírů vede k navýšení financování emitenta. To umožňuje jeho další rozvoj a může být i levnější než obvyklé nástroje k financování společností, jako jsou například úvěry. Vytvoření specializované skupiny vede k větší spokojenosti našich klientů. Jsme připraveni bleskově uplatnit získané zkušenosti, umožnit hladký průběh celé emise a předcházet vypjatým situacím.  

Author Image
Naše práce zvyšuje důvěryhodnost finančních informací prezentovaných našimi klienty, a umožňuje tak investorům spolehnout se na podklady, které mají k dispozici, a lépe se rozhodovat.Břetislav KůlaManager, Audit & Assurance

Tým

Specializovaná skupina z oddělení Audit & Assurance pomáhá klientům s ověřováním finančních informací v prospektech k emisi cenných papírů. Skupina se mimo jiné spoléhá i na spolupráci s dalšími experty Deloitte na potřebné oblasti a konkrétní regiony v rámci celého světa.