x

Diverzita a inkluze

U nás v Deloitte se neustále snažíme, aby se všichni cítili být sami sebou a práce jim přinášela potěšení. Toho lze dosáhnout pouze tím, že vytvoříme kulturu, která staví na respektu a úctě k rozmanitosti ve všech jejích formách.

U nás v Deloitte se neustále snažíme, aby se všichni cítili být sami sebou a práce jim přinášela potěšení. Toho lze dosáhnout pouze tím, že vytvoříme kulturu, která staví na respektu a úctě k rozmanitosti ve všech jejích formách.
Usilujeme o to, aby u nás lidé naplnili svůj potenciál a pomohli nám tak každý den dostát našemu cíli – dělat věci, které mají význam. 

Uvědomujeme si, jak důležité je, že se naši zaměstnanci mohou při práci cítit svobodně a sami sebou. Odmítáme proto jakoukoli formu sociální nespravedlnosti. Zaměřujeme se na to, abychom všem poskytli rovnou příležitost k růstu, rozvoji a úspěchu a vytvořili prostředí, ve kterém bude tyto hodnoty vyznávat každý z nás.

Věříme, že otevřená firemní kultura, která za všech okolností staví na úctě a pochopení druhých, je nezbytným předpokladem pro vznik rozmanité a živé společnosti. Rovněž chápeme, že k vybudování takového prostředí je nezbytné přijmout příslušné kroky – a ať už je to snaha o genderovou vyváženost či zajištění rovných šancí pro všechny, stále se snažíme přiblížit cílům, které jsme si v této oblasti vytyčili.

Zaměřujeme se tedy na to, aby všichni zaměstnanci respektovali naše hodnoty a vnímali důležitost pracovní kultury, která podporuje začlenění a kterou dále posiluje vedení lidí založené na stejném principu. Klíčové je však rovněž nastavit a realizovat cílená opatření a změny, které zajistí plnění našich cílů, jež jsme si v této oblasti předsevzali.

Rozmanitost a začleňování jsou základní prvky naší strategie ALL IN kladoucí důraz na naši každodenní kulturu, jež se jasně staví proti všem podobám diskriminace a nerovnému chování a podporuje úctu k rozmanitosti. Všechna naše opatření a kroky se tak týkají tří základních pilířů: snaha o dosažení genderové vyváženosti, začlenění LGBT+ komunity a podpora duševního zdraví. V rámci každého z pilířů rozvíjíme špičkové programy, přicházíme s praktickými doporučeními a uskutečňujeme všechny priority formulované v naší strategii ALL IN.

Cesta k genderové vyváženosti

V Deloitte usilujeme o to, aby se genderová vyváženost stala normou ve všech složkách naší společnosti. Stanovili jsme si ambiciózní cíle, které prosazujeme v rámci celého kariérního cyklu – od náboru, povýšení a nástupnictví až po mentoring či podporu ostatních. Zároveň si uvědomujeme, že za provedení nezbytných změn je zodpovědné vedení společnosti. Genderová rozmanitost je tedy vysoko na žebříčku hodnot vedoucích týmů a samotného ředitele společnosti Deloitte ve střední Evropě.

Jedním z klíčových projektů zaměřených na dosažení genderové vyváženosti týmů je WAVE – program zaměřený na podporu žen s vysokým potenciálem, jenž byl zahájen pod záštitou Sharon Thorne, předsedkyně Deloitte Global. Vedoucí pracovníci společnosti byli vyzváni, aby osobně podpořili alespoň jednu ženu na její cestě k manažerské pozici. Prostřednictvím zvýšené podpory žen se snažíme dosáhnout genderové rozmanitosti na všech organizačních stupních a vybudovat tak tým lídrů, který bude splňovat všechny požadavky naší strategie ALL IN.

Věříme také v sílu vzdělání, a proto všem našim zaměstnancům nabízíme široké možnosti školení v oblasti rozmanitosti a začlenění. Každý rok v březnu navíc pořádáme tzv. Diversity & Inclusion Week – sérii webinářů zaměřených na otázky rozmanitosti ve všech jejích formách. Cílem akce je vytvoření bezpečného prostředí k diskuzi o tématech, jako jsou např. dopady nevědomých předsudků, ženský leadership, LGBT+, duševní zdraví, mezigenerační spolupráce a další.

Pro zajištění spravedlivého přístupu na pracovišti je nutné prosazovat styl vedení zohledňující začleňování. Našim lídrům tak poskytujeme různé příležitosti ke vzdělání, např. ve formě virtuálních laboratoří zaměřených na zvýšení povědomí o tom, jaký dopad má jejich chování na míru začlenění do naší pracovní kultury. Rovněž lídrům poskytujeme nástroje, které jim pomáhají neztrácet při rozhodování svůj morální kompas.

Důraz, který klademe na genderové otázky, však nekončí u dveří našich kanceláří. Prostřednictvím řady programových projektů z iniciativy WorldClass zaměřené na společenský dopad usilujeme o to, aby naše aktivity měly pozitivní vliv na ženy a dívky po celém světě. Příběhy o tom, jak se nám v této oblasti daří, zveřejňujeme v každý rok ve studii CE Impact Report.

V roce 2011 jsme také stvořili SheXO Club – místo, kde se mohou ženy na vedoucích pozicích pravidelně potkávat a seznamovat s lidmi, kteří jsou něčím výjimeční. Klub vznikl s ohledem na osobní a profesionální rozvoj žen zastávajících manažerské pozice a poskytuje prostor k pravidelné výměně myšlenek, rozvoji vůdčích schopností a networkingu.

Podpora začlenění LGBT+

Společné hodnoty společnosti Deloitte jsou jádrem veškerého našeho jednání. Díky těmto hodnotám, které zahrnují péči o sebe navzájem a podporu začlenění, můžeme všem zaměstnancům umožnit, aby při práci v naší společnosti mohli být sami sebou – bez strachu z diskriminace nebo předsudků.

Na začátku stála podpora žen a LGBT+ komunity, všechny naše zaměstnance nicméně vedeme k tomu, aby pomáhali spoluvytvářet projekty zaměřené na podporu rozmanitosti a viditelnosti menšinově zastoupených skupin.  

Chceme, aby se naši LGBT+ zaměstnanci (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové a jiní) mohli cítit sebejistě a beze strachu působit nejen ve společnosti Deloitte, ale i ve firmách, s nimiž Deloitte spolupracuje. Věříme, že naše firemní kultura, jejíž podstatou je začlenění všech bez rozdílu, umožní LGBT+ osobám volně projevovat svou identitu, což je důležitý aspekt pro jakoukoli společnost, jejímž cílem dosáhnout v této oblasti výrazného zlepšení.

Proto jsme podpořili Standardy OSN pro boj proti diskriminaci LGBTI osob (tzv. „standardy LGBTI“). Mnohé z našich kroků směřujících k začlenění LGBT+ komunity jsou spojené s některými z hlavních oblastí standardů OSN, a to včetně respektování lidských práv, zamezení diskriminace a poskytování podpory. Všem našim zaměstnancům navíc umožňujeme dozvědět se o zkušenostech členů LGBT+ komunity, např. na webinářích věnovaných LGBT+ tematice.

Věříme, že důležitým předpokladem rozmanitosti je spojenectví všech pro danou věc. V tomto duchu naši zaměstnanci podporují práva a pocit pohody svých LGBT+ kolegů. Toto spojenectví ovšem neznamená pasivní podporu – je součástí každodenního života každého z nás, a tedy viditelnou a nahlas vyjádřenou podporou LGBT+ osob v rámci naší společnosti i mimo ni.

Pro podporu našich LGBT+ kolegů máme aktivní síť LGBT+ spojenců, vytváříme bezpečné místo pro diskuzi a v neposlední řadě prosazujeme myšlenku spojenectví.

V červnu 2020 se uskutečnila naše první Virtuální pride, které se zúčastnilo naše vedení a členové LGBT+ komunity z nejrůznějších zemí střední Evropy napříč různými pozicemi.

V souladu se standardy OSN, které společnosti vyzývají k veřejné činnosti v oblasti LGBT+, je Deloitte hrdým členem Partnerství pro celosvětovou rovnoprávnost LGBTI.

Podpora duševního zdraví

Věříme, že pro začlenění je rovněž důležitá podpora duševního zdraví, a proto usilovně pracujeme na řešení stigmatu, které se s touto otázkou bohužel stále pojí. Jako zodpovědná firma vnímáme, že duševní zdraví je pro člověka zcela zásadní, a proto chceme, aby naši zamě stnanci věděli, kde a jak vyhledat pomoc, pokud pociťují psychické potíže.

Všichni zaměstnanci tak mohou v bezpečném prostředí a bez obav ze stigmatizace vyjádřit jakékoli obavy týkající se jejich duševního zdraví. Také jim pomáháme rozpoznat signály psychických potíží u ostatních a případně jim poradit, kde vyhledat pomoc. Dbáme na to, aby zaměstnanci v každém okamžiku věděli, že se na nás mohou kdykoliv obrátit.

Poskytujeme psychologickou podporu našim zaměstnancům napříč všemi pozicemi a pořádáme vzdělávací akce věnované pocitu sounáležitosti a duševnímu zdraví, jako je např. Týden duševního zdraví (Mental Health Week).

Jsme pyšným spoluzakladatelem iniciativy Global Business Initiative, sdružení firem založeného s cílem prosadit a urychlit pozitivní změny v oblasti duševního zdraví na pracovištích po celém světě.